top of page

Положення і умови

Договір про надання психологічних послуг в режимі онлайн

 

   Я Валах Інна Миколаївна, який діє на підставі ФОП

   Будь-яка фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, надалі іменується – Клієнт, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожний окремо - "Сторона", уклали даний Договір про надання психологічних послуг в режимі онлайн (надалі іменується – Договір) про наступне:

   1. Загальні положення

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Валах Інни Миколаївни і містить всі істотні умови надання послуг, які згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх контрагентів.

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Акцепт умов цього Договору є також акцептом Клієнта всіх інших угод, правил, подальших змін умов договору та інших документів, опублікованих на Сайті, які є невід'ємною частиною цього Договору, та які визначають порядок надання послуг Комерційним агентом та Психологом.

1.4. Укладення Клієнтом Договору з Комерційним агентом (акцент цієї Оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:

1.4.1. Ознайомлення з умовами цього Договору та іншими угодами, правилами, що регулюють взаємини Сторін розміщеними на Сайті.

1.4.2. Заповнення форми для оплати послуг при якій Клієнт вказує електронну адресу (надалі – e-mail), номер телефону, прізвище, ім'я. Клієнт зобов'язаний вказувати правдиві дані. Під «правдивими даними» розуміються дані, надані Клієнтом під час реєстрації на Сайті Комерційного агента, а також при замовленні послуг, необхідні для ідентифікації Клієнта.

1.4.3. Здійснення оплати Клієнтом он-лайн через платіжну систему LiqPay або іншу систему, на сайті (відкритий веб-застосунок, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток).

1.5. Реєстрація на Сайті та/або оплата через платіжну систему LiqPay, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом Договору між особою, що здійснила оплату і Комерційним агентом, та засвідчує факт її укладання.

1.6. Клієнт не має права уступати або яким-небудь іншим чином передавати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Комерційного агента.

1.7. Псмихолог має право на свій розсуд без згоди Клієнта уступити або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Клієнту відповідне повідомлення на e-mail, вказаний в реєстраційній формі Клієнта.

1.8. Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Комерційним агентом в односторонньому порядку шляхом обов'язкового розміщення зазначених змін (доповнень) на Сайті Комерційного агента. Всі зміни (доповнення), що вносяться Комерційним агентом до цього Договору, вступають в силу і стають обов'язковими з моменту їх розміщення на Сайті. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його складовою і невід'ємною його частиною.

   2. Терміни та визначення

2.1. Послуги (он-лайн послуги) – набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Психологом он-лайн в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг, що є Додатком №1 до даного Договору, а також повний перелік послуг, що можуть надаватись Комерційним агентом та/або Психологом, визначається на Сайті Комерційного агента. Он-лайн послуги не є медичними послугами, носять інформаційний та консультаційний характер.

2.2. Сайт Комерційного за допомогою якої надаються он-лайн послуги та яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Психолога, послуги, що ним надаються та вартість таких послуг.

2.3. Особистий кабінет – веб-сторінка, розміщена на психолога до якої отримує персональний доступ Клієнт.Через сайт Клієнт здійснює запис на сеанс, обирає, погоджує та отримує послуги. Клієнт несе всі ризики, пов'язані з використанням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу, Комерційний агент, після отримання повідомлення від Клієнта про виявлення випадку несанкціонованого доступу до «Особистого кабінету» третіми особами, які не мають на те повноважень, зобов'язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості користуванням онлайн-сервісу «Особистий кабінет» не уповноваженими на те особами.

2.4. Психолог має вищу освіту за профільною спеціальністю; необхідний стаж роботи по спеціалізації; кваліфікується в галузі виду та питанні сеансу, щодо якого надаються послуги Клієнту.

2.6. Вид послуг – індивідуальний сеанс; парний сеанс (для двох осіб); семінар; конференція; відео-курс. Всі види послуг надаються он-лайн. Такі послуги, як семінари та конференції, можуть надаватись на території Клієнта за індивідуальним замовленням з подальшим укладенням індивідуального договору.

2.7. Питання сеансу – тривоги; депресії; панічні атаки; психосоматичні ускладнення; розлади харчової поведінки; порушення сну; емоційна нестійкість, втрата самоповаги і любові до самого себе; труднощі у встановленні і збереженні відносин; переходи і значні зміни на життєвому шляху; вікові кризи; спад творчої активності; кар'єрний застій, складності вибору власного шляху; постановка і реалізація своїх цілей; розвиток емоційного інтелекту, та інші питання, опубліковані на сайті Комерційного агента.

2.8. Сеанс – он-лайн спілкування обмежене часом, визначеним умовами даного Договору, Клієнта з Психологом без присутності третіх осіб, в тому числі технічного персоналу, щодо питань, які турбують Клієнта під час якого Психолог допомагає у формулюванні запиту Клієнта, та надає допомогу у вирішенні цього запиту за допомогою психологічної бесіди із застосуванням психологічних методик та технік.

   3. Предмет договору

3.1. Психолог надає Клієнту послуги шляхом проведення он-лайн сеансу з Клієнтом через особовий кабінет, що знаходиться на сайті та/або іншій платформі Комерційного агента, а Клієнт зобов'язується оплатити Психологу послуги на умовах та в терміни, визначені даним договором.

3.2. Послуга вважається наданою, а сеанс вважається таким, що був проведений, у випадку якщо Клієнт протягом 10 хвилин від початку години у яку був призначений та мав початися сеанс не повідомить Комерційного агента на електронну пошту про те, що сеанс не розпочався з зазначенням причин за яких сеанс не розпочався.

3.3. Психолог гарантує Клієнту, що кошти, сплачені Клієнтом в якості авансу є коштами Клієнта та зберігаються на рахунку Комерційного агента до проведення сеансу, та, у випадку відмови Клієнта від послуги, підлягають поверненню Клієнту в строки, сумі та на умовах, визначених даним договором.

   4. Порядок надання послуг

4.1. Послуги надаються Клієнту психологом, шляхом проведення сеансів  он-лайн, або офлайн

4.2. На сайті розміщена інформацію про психолога (прізвище, ім'я, ім'я по батькові, фах, досвід, питання, в яких спеціалізується), види послуг, що надаються, вартість таких послуг та питання, що можуть бути предметом сеансів з Клієнтом.

4.3. Акцептуванням даного Договору Клієнт погоджується з умовами проведення сеансу та умовами даного договору.

4.5. Клієнт здійснює оплату замовлених послуг на умовах, визначених у розділі 5 даного Договору.

4.6. Без здійснення оплати сеанс не призначається та не проводиться.

4.7. Комерційний агент розміщує на сайті інформацію про психолога та час і дату у який можливо забронювати та провести/отримати сеанс/послугу.

4.8. Клієнт має право не пізніше ніж за 12 годин до години початку призначеного сеансу замінити: дату та/або час сеансу. Кошти за скасований завчасно (за 24 годин до початку сеансу) сеанс повертаються клієнту.Клієнт має право здійснити відміну та/або перенесення сеансу тільки один раз. В інших випадках кошти Клієнту не повертаються, а сеанс вважається таким, що відбувся. За окремим погодженням з психологом останній має право надати знижку Клієнту на призначення наступного сеансу у випадку, якщо сеанс вважався проведеним з вини Клієнта. Такі знижки окремо погоджуються  з психологом.

4.9. Після здійснення оплати з посиланням на сеанс. Посилання стає активним з запланованої дати та часу проведення сеансу.

4.10. Індивідуальний сеанс триває 50 хвилин, парний сеанс триває 80 хвилин.

4.11. У зв'язку з можливим виникненням технічних питань під час підключення Клієнта до системи  перший сеанс може тривати менше, визначеного у п. 4.4. даного Договору, часу. Час затримки початку сеансу, що стався з вини Клієнта не компенсується. Якщо затримка сталась з вини  психолога та становить не більше 5 хвилин час запізнення компенсується в поточному сеансі; якщо затримка становить до 15 хвилин час запізнення компенсується не пізніше ніж в наступному сеансі.

4.12. Психолог під час сеансу зобов'язаний надати Клієнту всю можливу психологічну допомогу у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування; зобов'язаний вислуховувати, підтримувати, звертати увагу на деталі, давати зворотній зв'язок стосовно почуттів, висловлювань та дій Клієнта; не використовувати до клієнта медикаментозне лікування; дотримуватись етичних норм, мати шанобливе ставлення до Клієнта, не дискримінувати Клієнта, організувати роботу з Клієнтом таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров'ю, психологічному стану та соціальному становищу Клієнта та пов'язаних з ним осіб, має право використовувати апробовані психодіагностичні та психокорекційні методи.

4.13. У випадку обрання Клієнтом послуги «відео-курс» послуга вважається наданою після розміщення відео курсу в особистому кабінеті та/або перегляду курсу на сайті Комерційного агента.

   5. Вартість послуг і порядок проведення розрахунків

5.1. Вартість послуг становить вартість всіх наданих Клієнту послуг.

5.2. Вартість послуг формується на базі обраних Клієнтом видів послуг та кількості сеансів.

5.3. Вартість однієї послуги та / або одного сеансу зазначається на сайті психолога.

5.4. Вартість послуг формується з вартості послуг Психолога та комісії Комерційного агента.

5.5. Клієнт здійснює 100% оплату за замовлення он-лайн через платіжну систему  або іншу систему, запропоновану на психологом, у сумі, визначеній за результатами оброблення замовлення Клієнта.

5.6. Клієнт має право здійснити авансовий платіж за сеанси у кількості, обраній Клієнтом на сайті психолога.

5.7. Кошти на рахунок Психолога зараховуються після проведення сеансу.

5.8. Авансові платежі, здійснені Клієнтом, до проведення сеансу зберігаються на рахунку психолога.

5.9. У випадку скасування Клієнтом сеансу менше ніж за 24 годин до початку сеансу сплачені Клієнтом кошти за один сеанс не повертаються, а одразу зараховуються Психологу. Вказана сума покриває штрафні санкції, що виставляються психологом у сумі вартості послуги, погодженої в Агентському договорі.

   6. Обов'язки та права сторін

6.1. Психолог зобов'язаний:

6.1.1. Організувати проведення сеансу в строк, визначений Клієнтом;

6.1.2. Розмістити інформацію про Психолога, послуги, вартість послуг на сайті Комерційного агента;

6.1.3. Надати платформу для проведення он-лайн сеансу.

6.1.4. Забезпечити технічну можливість проведення сеансу на сайті Комерційного агента;

6.1.5. Інформувати Клієнта про перенесення з боку психолога дати та/або часу сеансу та погодити з Клієнтом інший час та/або дату сеансу.

6.1.6. Технічно забезпечити можливість погодження нової дати та часу проведення сеансу у випадку скасування / перенесення сеансу з боку Клієнта, якщо таке скасування / перенесення відбулось більше ніж за 24 години до призначеної дати та часу сеансу.

6.3. Психолог має право:

6.3.1. На власний розсуд обирати програму (методологію) надання послуг, яка, на думку психолога, найкраще відповідає потребам Клієнта;

6.3.2. У випадку виявлення ознак психічних розладів у Клієнта відмовити у наданні психологічної допомоги без повернення оплати за сеанс.

6.3.3. Використовувати дані про обсяг та види наданих послуг Клієнту з метою статистичних даних та досліджень психологом проблеми виникнення питань, що є предметом сеансів з Клієнтом.

6.4. Психолог зобов'язаний:

6.4.1. Надавати послуги Клієнту, з якісно та в строки, визначені даним Договором.

6.4.2. Надавати всю можливу психологічну допомогу Клієнту у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування.

6.4.3. Проводити всі сеанси, призначені у графіку Психолога у платформі Комерційного агента.

6.4.4. Під час сеансу дотримуватись етичних норм, що закріплені Етичним Кодексом Української спілки психотерапевтів, Етичним Кодексом Європейської Асоціації Психотерапії.

6.4.5. Під час проведення сеансу мати шанобливе ставлення до Клієнта незалежно від віку, статі, раси, релігійних чи політичних вподобань Клієнта; не дискримінувати Клієнта; організувати роботу з Клієнтом таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров'ю, психологічному стану та соціальному становищу Клієнта та пов'язаних з ним осіб.

6.4.6. Під час проведення сеансу вислуховувати, підтримувати, звертати увагу на деталі, давати зворотній зв'язок стосовно почуттів, висловлювань та дій Клієнта.

6.4.7. Дотримуватись часових меж проведення сеансу, визначених у п. 4.10 даного Договору.

6.4.8. Не використовувати до Клієнта медикаментозне лікування.

6.4.9. Не застосовувати до Клієнта гіпнотичних та інших «агресивних» методів впливу на Клієнта.

6.4.10. Не використовувати у власних та/або будь-яких інших цілях інформацію про Клієнта та інших осіб, щодо яких Психологу стало відомо під час проведення сеансу.

6.5. Клієнт зобов'язаний:

6.5.1. Своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату послуг психолога.

6.5.2. З'являтись для надання послуг в узгоджений з Комерційним агентом і зарезервований час шляхом переходу за посиланням надісланим Комерційним агентом Клієнту.

6.5.3. Слідувати рекомендаціям психолога щодо технічного налаштування зв'язку між системою психологом та Клієнта.

6.5.4. Забезпечити стабільний Інтернет-зв'язок.

6.5.5. Повідомити психолога не пізніше ніж за 12 годин до часу початку сеансу про скасування та/або перенесення дати та/або часу сеансу.

6.5.6. Демонструвати взаємну повагу до Психолога, Комерційного агента, співробітників та партнерів Комерційного агента.

6.5.7. Повідомляти психологу достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта, в тому числі для заповнення Анкети.

6.5.8. Не допускати користування послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.

6.5.9. Під час сеансу не перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або токсичного сп'яніння, під діями медикаментів, за кермом транспортного засобу. Якщо психолог має перестороги, що Клієнт перебуває у стані, описаному в даному пункті, психолог має право здійснити запис такого сеансу та негайно припинити проведення сеансу. Кошти за такий сеанс не повертаються. Сеанс вважається таким, що відбувся.

6.6. Клієнт має право:

6.6.1. Під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) Психолога та фахівців Комерційного агента, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання послуг.

6.6.2. Повідомляти психолога про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності психолога та послуг, що надаються за Договором.

6.6.4. Письмово звертатись до Комерційного агента з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

6.7. Клієнт проінформований, що психолог не надають послуги психіатра, не призначають медикаментозне лікування. У випадку якщо Клієнт записується на сеанс з метою отримання послуг, визначених даним пунктом такий сеанс вважається проведеним, кошти за сеанс, що не відбувся, якщо Клієнт відмовляється пройти сеанс за послугами, що надаються психологом, не повертаються.

   7. Авторські та суміжні права

7.1. Всі авторські та суміжні права на відео-курси, текстові, графічні зображення, тощо, створенні та надані Клієнту на семінарах, конференціях належать психологу, та бізнес тренеру. Клієнт має право використовувати їх лише в особистих цілях.

7.2. Клієнт не має права без письмової згоди Комерційного агента передавати доступ до отриманих он-лайн відео-курсів, текстових, графічних зображень, та інших он-лайн матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.

   8. Конфіденційність

8.1. Будь-яка інформація, отримана Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, у тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною. Психолог зобов'язується забезпечити контроль за дотриманням умов конфіденційності.

8.2. Ніякі подробиці роботи психолога і Клієнта не можуть бути передані третім особам в усній або письмовій формі, в тому числі членам сім'ї або родичам, без явного на те згоди Клієнта, за винятком тих випадків, коли наявне виникнення та/або виявлення загрози життю та здоров'я Клієнта, психолога та/або третьої особи, а також на підставі рішення суду чи обґрунтованого запиту правоохоронних органів.

   9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.

9.2. Психолог не несе відповідальність за невідповідність он-лайн-сеансів очікуванням Клієнта за його суб'єктивною оцінкою. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

9.3. Психолог не несе відповідальності, у разі якщо Клієнт не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від психолога (відсутність у Клієнта відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі Інтернет, неприйняття участі у он-лайн-сеансах з незалежних від психолога причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та психологом не здійснюється жодних компенсації.

   10. Обробка персональних даних

10.1. Акцептуванням цього Договору Клієнт, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає психологу свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Клієнта (прізвище, імя, по батькові, псевдонім, імя при реєстрації на сайті, електронну та поштову адреси Клієнта та пов'язаної третьої особи, яку представляє або в інтересах якої діє Клієнт, номери контактних телефонів, ідентифікатори інших засобів зв'язку з Клієнтом та/або пов'язаною особою в інтересах якої або від імені якої діє Клієнт, відомості про відвідування сайту, сторінок психолога в соціальних мережах, відомості щодо матеріалів і повідомлень, які психолог надає / надсилає Клієнту в електронному вигляді, стан Клієнта та інша інформація, отримана/надана під час надання послуг), а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору, а саме: забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, серед них: з метою інформування Клієнтів про Послуги, час проведення сеансу/надання послуг, та інформування про рекламні пропозиції Комерційного агента. Володільцем бази персональних даних є психолог. Дані зберігаються Комерційним агентом на протязі всього строку дії Договору. Клієнт дає свою згоду на здійснення психологом м наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Комерційного агента (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Комерційним агентом персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних

   11. Інші умови договору

11.1. Клієнт підтверджує, що вказаний ним при реєстрації номер телефону та адреса електронної пошти належить виключно Клієнту, не переданий та не буде переданий у користування та/або володіння та/або розпорядження будь-яким особам, саме цей номер телефону та адреса електронної пошти використовується та буде використовуватись Клієнтом при виконанні умов даного договору, вчиненні Замовлень. Клієнт зобов'язаний забезпечити/гарантувати неможливість для третіх осіб здійснити доступ та/або використати номер телефону та/або адресу електронної пошти, зазначені при реєстрації Клієнта у інформаційній системі. Клієнт несе ризик та негативні наслідки втрати, незаконного володіння, технічного перехоплення інформації, тощо, вибуття з володіння мобільного телефону Клієнта (зокрема, відповідної SIM-карти). Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання номеру телефону несе виключно Клієнт. Будь-яку особу, яка використала такі засоби, Комерційний агент безумовно вважає Клієнтом, і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності.

11.2. Психолог має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору.

 

bottom of page